Volajtaxi
Taxi služby
Blog
Kontakt

Podmienky používania Volajtaxi

1.  Prevádzkovateľom internetového portálu Volajtaxi.sk je Róbert Oravec - Business, so sídlom Bernolákova 2082/17, Topoľčany, Slovenská republika. Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany, Číslo živnostenského registra: 470-19151. IČO: 50 757 300, DIČ: 1122599852. Adresa elektronickej pošty info@volajtaxi.sk, tel. 0915 112 232.

2.  Poskytovanie a využívanie služieb na Volajtaxi.sk sa spravuje týmito podmienkami Volajtaxi.sk (ďalej aj ako „Podmienky“).

3.  Služby na Volajtaxi.sk zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak ( ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

4.  Podmienky Volajtaxi.sk sú záväzné pre všetkých návštevníkov webu Volajtaxi.sk a aplikácií Volajtaxi SK.

5.  Volajtaxi poskytuje služby na Volajtaxi.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Volajtaxi neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Volajtaxi nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Volajtaxi.sk.

6.  Volajtaxi má právo zobrazovať taxi služby v takom rozsahu ako uzná za vhodné, kedykoľvek vykonať technickú odstávku Volajtaxi.sk a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.  Volajtaxi sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Volajtaxi vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na Volajtaxi.sk, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

8.  Obsah na Volajtaxi.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Volajtaxi zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Volajtaxi. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Volajtaxi je zakázané.

9.  Volajtaxi nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na Volajtaxi.sk. Ak sa Volajtaxi dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na Volajtaxi.sk, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni. Ak sa akýkoľvek návštevník stránok Volajtaxi.sk domnieva, že obsah zverejnený na Volajtaxi.sk porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na info@volajtaxi.sk.

10.  Volajtaxi je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Volajtaxi.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach Volajtaxi si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke https://www.volajtaxi.sk/terms najneskôr v deň jej účinnosti.

11.  Volajtaxi.sk neuchováva a nezbiera žiadne osobné údaje o používateľoch a neuchováva žiadne súbory cookies.

12.  Užívateľ je oprávnený užívať databázu Volajtaxi výlučne k vlastnému, nekomerčnému vyhľadávaniu taxi služieb s príslušnými informáciami (adresa, telefónne číslo atď.).

13.  Volajtaxi sa nijak nestotožňuje a ani neručí za obsah cudzích webových stránok, na ktoré Volajtaxi odkazuje prostredníctvom odkazov. Vyslovene sa vylučuje zodpovednosť Volajtaxi za obsah cudzích webových stránok, na ktoré Volajtaxi odkazuje.

14.  Pri používaní mobilnej aplikácie môžeme zhromažďovať a spracovávať informácie o Vašej aktuálnej polohe, napríklad prostredníctvom signálov GPS, ktoré odosiela mobilné zariadenie, alebo pomocou rôznych technológií ako sú údaje snímačov z Vášho zariadenia, ktoré môžu napríklad poskytovať informácie o blízkych prístupových bodoch siete Wi-Fi a mobilných vysielačoch (až po schválení v danom mobilnom zariadeni)

15.  V prípade ďalšieho používania tejto webovej stránky a aplikácie sa má za to, že s predmetnými podmienkami vyslovujete neodvolateľný súhlas. V opačnom prípade, teda ak nesúhlasíte s uvedenými podmienkami, Vás žiadame o okamžíte skončenie prehliadania či iného užívania tejto webovej stránky.

Aktualizované dňa 9.6.2019.

Volajtaxi Podmienky používania Kontakt Taxi služby Blog

Copyright © 2021 by Volajtaxi.sk, Všetky práva vyhradené.